قیمت بلوک سیمانی سنگین

قیمت بلوک سیمانی سنگین برای دیوارچینی محوطه

قیمت بلوک سیمانی سنگین را این پست ارئه نموده ایم. بطور کلی بلوک سیمانی سنگین یک سایز عمده دارد وان هم بلوک سیمانی سنگین 20*20*40 میباشد. این نوع از بلوک سیمانی بجهت دیوار چینی محوطه کاربرد دارد. در ادامه انواع بلوک باغی ، قRead More…